תנאי שימוש באתר

 

ברוכים הבאים לאתרי האינטרנט https://www.veten.co.il  , https://vetenbelibenu.co.il/  (להלן: “האתר”) המופעל על ידי עמותת מאורות – כולל סוכוטשוב ע”ר (להלן: “העמותה”). 

האתר כולל מידע כללי על העמותה ופעילותה, אפשרות לרכוש מנוי, מוצרים ושירותים מהעמותה, וכן אפשרות לתרום תרומה לעמותה (להלן: “השירותים”). 

חשוב – יש לקרוא את תנאי שימוש אלה (להלן: “תנאי שימוש”) בעיון לפני השימוש באתר. 

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר (בגרסתו העדכנית ביותר בכל זמן נתון).

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. 

במידה שויתור כזה אפשרי על פי הדין הרלוונטי החל, אתה מוותר בזאת על כל זכות או דרישה על פי כל דין או על פי תקנות של כל תחום שיפוט שהוא, אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים.

הנך מצהיר בעצם ביצוע כל פעולה באתר כי קראת את תנאי השימוש בסמוך לפני ביצועה, וכי הנך מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של האתר.

1. תנאים כלליים 

1.1. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באתר (להלן: “המשתמש”, “הנך” או “אתה”). 

1.2. השימוש באתר מותר לבגירים בלבד. המשתמש מאשר בזאת כי מלאו לו 18 שנים. 

1.3. יובהר, כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). 

2. הסכמה לתנאי השימוש באתר

2.1. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

2.2. העמותה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

2.2.1. ביצוע כל פעולה שעשויה להוות עבירה על החוק.

2.2.2. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של העמותה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

2.2.3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

2.2.4. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש העמותה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

2.2.5. הפצת “דואר זבל” (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

2.2.6. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

2.2.7. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה, של המפעיל ו/או של צד שלישי כלשהו.

2.2.8. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

2.3. הנך רשאי ליצור קישור לאתר כל עוד לא נמסר לך אחרת, כל עוד הקישור לא מציג את העמותה באור שלילי, מוטה או פוגעני בכל צורה. העמותה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את העמותה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. 

3. אופי התכנים באתר

3.1. בתנאי שימוש אלה: המונח “תוכן” או “תכנים” משמעם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות הגולשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד. 

3.2. בנוסף לתכני המשתמשים, יתכן ויפורסמו באתר גם תכנים שמקורם בצד שלישי שאינו העמותה כגון, אך לא רק, מחקרים, סקרים וכדומה (להלן: “תכני צד ג'”). תכנים אלו מובאים כשירות לציבור הגולשים. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת העמותה או את עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. העמותה אינה ערבה לכך שבדקה את התכנים הללו טרם פרסומם, ולא תהיה לך כל טענה כנגד העמותה בקשר עם תכני צד ג’ כאמור.  

4. מדיניות פרטיות

העמותה משתמשת בכל מידע אישי שנאסף או מתקבל במסגרת השימוש באתר ו/או בשירותים, בהתאם למדיניות הפרטיות הזמינה בכתובת https://bit.ly/44s3wsN( להלן: “מדיניות הפרטיות”). בשימושך באתר, אתה מסכים לכך שנשתמש במידע האישי שנאסף או מתקבל במסגרת השימוש באתר ו/או בשירותים, בהתאם למדיניות הפרטיות.  

5. שיפוי  

הנך מתחייב לשפות את העמותה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל הפרה של תנאי מתנאי השימוש.

6. תרומה לעמותה

האתר מאפשר לך לבצע תרומה לטובת העמותה. ככל שתבחר לבצע תרומה כאמור, תתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי שלך באמצעותו תבקש לבצע את התרומה. ביצוע התשלום בפועל תיעשה באמצעות נותן שירותי סליקה שייבחר על ידי העמותה (להלן: ״המסלקה״), ויתבצע בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והוראות המסלקה.  

7. שימוש בשירותים הכרוכים בתשלום

7.1. האתר מאפשר לך אפשרות לרכוש מוצרים ושירותים מהעמותה באמצעות האתר.

7.2. מחירי המוצרים או השירותים יהיו בהתאם למפורט באתר בעת ביצוע הליך הרכישה. העמותה רשאית לשנות את המחירים המופיעים באתר, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

7.3. תשלום יתבצע באמצעות סליקת כרטיס אשראי וגביית התשלומים בפועל תיעשה באמצעות המסלקה. הרכישה באתר והשימוש בפרטים אשר יימסרו במסגרת הרכישה הינם כפופים לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והוראות המסלקה. 

7.4. בביצוע הרכישה הנך מצהיר כי פרטי כרטיס האשראי שמסרת בעת ביצוע הרכישה הנם נכונים ובתוקף; וכן הנך מצהיר ומאשר כי יש לך את הסמכות לחייב את חשבונך או את כרטיס האשראי באמצעותו יבוצע התשלום על ידך. העמותה תהא רשאית לגבות ממך בכל דרך חוקית כל חיוב שלא כובד בכרטיס האשראי, בתוספת דמי טיפול שעשויים להיות מוטלים על החוב שלך. העמותה ו/או המסלקה רשאיות שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של תשלום, על פי שיקול דעתן הבלעדי ולרבות אך לא רק במקרה שבו פרטי הרישום היו שגויים או לא מלאים או במקרה שהופרו תנאי השימוש. העמותה ו/או מי מטעמה אינה ולא תהא אחראית לכל בעיה ו/או תקלה ו/או נזק שייגרם לך או למי מטעמך בשל ביצוע ו/או גביית התשלומים. בכל בעיה ו/או תקלה ו/או טענה בקשר עם האמור, עליך לפנות ישירות לשירות הלקוחות של המסלקה. במקרה בו תבוצע על ידך רכישה אשר לא תיקלט במערכותיה הממוחשבות של העמותה בתוך לא יאוחר מ-4 שעות ממועד ביצוע הרכישה, אנא צור קשר עם העמותה בכל אחת מהדרכים המנויות בתנאי השימוש להלן.

8. מדיניות החזרות וביטולים

כל הרוכש מוצר או שירות באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

8.1. למען הנוחות, להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים והמחייבים נמצאים בחוק הגנת הצרכן):

8.1.1. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם. 

8.1.2. ברכישה של שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם. כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 

8.2. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לעמותה, בכל אחת מהדרכים המנויות בתנאי השימוש להלן. 

8.3. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו לך בנוגע למוצר או השירות, עקב אי-אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העמותה (להלן: “אי התאמה”), תחזיר העמותה בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידך, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממך דמי ביטול כלשהם. במקרה בו המוצר התקבל לידך, עליך להעמידו לרשות העמותה במקום שבו נמסר לך ועליך להודיע על כך לעמותה.

8.4. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב אי התאמה (כהגדרתה לעיל), רשאית העמותה לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר אותו רכשת, או 100 שקלים, לפי הנמוך מבניהם. במקרה בו המוצר התקבל לידך, עליך להחזירו לרשות העמותה במקום עסקה.

8.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף 10.1.2. לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן שירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

8.6. במידה ובחרת לבטל עסקה ולהחזיר לעמותה מוצר שהיה ברשותך, לעמותה הזכות לתבוע נזקיה במידה וערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו. 

8.7. מבלי לגרוע מהוראות החוק, לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין מוצרים שיוצרו במיוחד בעבורך בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שפתחת את אריזתם המקורית. 

9. קניין רוחני

9.1. כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר (ובכלל זה עיצוב האתר, ארגון וסידור המידע שבו) הינם רכושה הבלעדי של העמותה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי העמותה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של העמותה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של העמותה.

9.2. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של העמותה מראש ובכתב.

10. שימוש בקישורים (links) ובהפניות 

באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “צדדים שלישיים”). התכנים אינם מתפרסמים על ידי העמותה, או מטעמה והעמותה אינה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר העמותה, אינו מעיד על הסכמת העמותה לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או החברה הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. העמותה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. העמותה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

העמותה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולעמותה לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. 

בהתאם לאמור לעיל, העמותה אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) על ידי צדדים שלישיים.

11. היעדר מצגים 

השימוש שלך באתר ובתכנים הכלולים בו והסתמכותך עליהם, הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר ובתכנים בו הינו שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת. 

העמותה אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, והעמותה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. 

העמותה אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באתר או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת.

מובהר כי אין בהרשמתך למאגר המתנדבים כדי להוות התחייבות מצד העמותה כי תיקח חלק בפעילות העמותה ו/או כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בינך ובין העמותה. הנך מתחייב לשפות ולפצות את העמותה בגין כל הוצאה, נזק, הפסד ו/או תשלום כלשהו (ובכלל זה שכר טרחת עורך דין של העמותה) שתידרש העמותה לשלם לך ו/או לכל צד שלישי, ואשר יסודם בקביעה של בית דין לעבודה או של כל גוף מוסמך אחר, כי נוצרו יחסי עובד ומעביד בין העמותה לבינך ו/או כל אחר מטעמך. 

12. הגבלת אחריות

העמותה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי שהוא, לרבות נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור או הנובע מהשירותים באתר, שימושך באתר, התכנים באתר, הסתמכותך עליהם או להעדר אפשרות להשתמש באתר, כולל, בין היתר, עוגמת נפש, פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, ו/או השתתפותך בפעילות העמותה, או כל נזק או אבדן אחר, אפילו אם העמותה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד שלישי כלשהו. מבלי לפגוע באמור, אחריותה של העמותה כלפיך לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לחברה בשנה האחרונה (ככל ששולם) עבור או בקשר עם השימוש בשירותי העמותה.

13. יצירת קשר

בכל שאלה בקשר עם השימוש באתר, הנך יכול לפנות לעמותה באחת מהדרכים הבאות: שליחת פנייה תחת לשונית “צור קשר” באתר או יצירת קשר דרך כתובת המייל info@meorot.co.il]

על מנת שהעמותה תוכל לטפל בפנייתך, אנא ציין בפניה את פרטיך האישיים, פרטים ליצירת קשר עמך, לינק לעמוד התוכן הרלוונטי לפנייתך וכן כל פרט שיסייע לעמותה בטיפול בפנייתך. 

מענה לפנייתך יינתן בהקדם האפשרי בהתאם לנסיבות העניין.

14. שונות

14.1. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.

14.2. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.

14.3. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. 

עודכן לאחרונה: אפריל 2024

דילוג לתוכן